Nota prawna

OŚWIADCZENIE

Dostęp oraz korzystanie z Witryny  następuje na  warunkach oraz z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszej nocie. Łącząc się z Witryną oraz przeglądając jej zawartość, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem, a Sandoz Polska Sp, z o,o,  nie mają mocy ani skutków prawnych.

WARUNKI I ZASTRZEŻENIA
1. Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

2. Niniejsza Witryna jak również Informacje, stanowią wyłączną własność Sandoz Polska Sp, z o,o, oraz chronione są prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania, zmieniania, przekazywania, przesyłania czy też wykorzystywania zawartości Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Sandoz Polska Sp, z o.o.

3. Za wyjątkiem uprawnienia wskazanego w punkcie 1, użytkownik nie  jest upoważniony do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Sandoz Polska Sp. z o.o.  lub innych podmiotów.

4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności będących w posiadaniu Sandoz Polska Sp. z o.o, lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego zezwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Sandoz Polska Sp. z o.o.  lub innych podmiotów.

5. Sandoz Polska Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Sandoz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Sandoz Polska Sp. z o.o. lub osób trzecich.


6. Udostępnione Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Sandoz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, w każdym czasie .


7. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za żadną witrynę, do której podłączona jest jego Witryna. Ponadto Sandoz Polska Sp, z o.o. nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza Witryny, ani żadnej innej witryny podłączonej do Witryny. Łączenie się z Witryną, ze stronami spoza Witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko użytkownika

8. Zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek materiałów bezprawnych, oszczerczych, obscenicznych, gorszących, pornograficznych lub materiałów mogących stanowić zachowanie mające znamiona przestępstwa lub które mogą zachęcać do takiego zachowania, powodować odpowiedzialność cywilną lub stanowić inne naruszenie prawa.

9. Sandoz Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do skorygowania powyższych  Warunków i Zastrzeżeń w każdym czasie. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki i Zastrzeżenia.


10. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Grupy Sandoz. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Grupy Sandoz również są zabronione.

 

Select a category

Related content