Zasady prywatności


1.Termin "dane osobowe" używany w Zasadach prywatności  obejmuje informacje takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta. Sandoz Polska Sp. z o.o. nie będzie przetwarzał danych osobowych bez zgody klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych nasz personel stosuje się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.
 

2. Zamierzone wykorzystanie danych osobowych
Większość naszych serwisów nie wymaga rejestracji w żadnej formie, pozwalając odwiedzać nasze witryny bez zdradzania tożsamości. Jednakże, niektóre serwisy wymagają rejestracji. Podczas rejestrowania się u nas, użytkownik musi wypełnić pewne pola (niektóre są obowiązkowe, inne nieobowiązkowe), jak również wybrać nazwę użytkownika i hasło. W tym wypadku, jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych żądanych przez nas danych osobowych, może nie mieć dostępu do pewnych części witryny, a nam może uniemożliwić odpowiadanie na jego pytania.

Sandoz Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w ściśle określonych i ograniczonych celach, o których informujemy podczas zbierania danych użytkownika. Na przykład, możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe, aby zaopatrzyć klienta w produkty lub zapewnić usługi, aby wystawić rachunek za żądane produkty lub usługi, aby sprzedawać produkty lub usługi mogące zainteresować użytkownika lub aby porozumiewać się z użytkownikiem w innych celach. Informacje wysyłane do naszego działu obsługi klienta wykorzystywane są jedynie w celu rozwiązywania problemów użytkownika, poza tym są przechowywane jako poufne. Sandoz Polska Sp. z o.o. przechowuje dane klienta w zgodzie ze wszystkimi odpowiednimi prawnymi lub etycznymi zasadami przechowywania dokumentacji, tak długo jak to konieczne do realizacji powyższych celów.
 

3. Nieujawnianie informacji
Sandoz Polska Sp. z o.o, nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich spoza grupy Sandoz. Jednakże, dane osobowe mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie Sandoz Polska Sp, z o.o. albo w związku z działalnością  Sandoz Polska Sp. z o.o., z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem/celami, w których zostały pierwotnie zebrane. Wspomniane osoby trzecie mogą mieć inną procedurę ochrony danych osobowych. Jednakże, postaramy się upewnić, że takie osoby trzecie zapewniają taki sam stopień ochrony jak Sandoz Polska Sp. z o.o.  i tam gdzie trzeba, będziemy wymagać od nich w umowie przetwarzania przesłanych danych jedynie w celach jasno uzgodnionych z Sandoz Polska Sp. z o.o. Żadne dane, których ujawnienie mogłoby mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje  (np. informacje medyczne) nie będą udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej i wyrażonej wprost zgody klienta. Klient może później wycofać swoją zgodę.
Sandoz Polska Sp. z o.o. poinformuje osoby trzecie do których przesłano dane klienta, o cofnięciu przez niego zgody.
 

4. Prawo dostępu
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub ma prawo żądać ich usunięcia. Postaramy się upewnić, czy dane osobowe są aktualne, ścisłe i kompletne. Jeśli klient pragnie dotrzeć  do swoich, przechowywanych przez nas danych osobowych lub je poprawić, proszony jest o kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej. Żądaniem klienta zajmiemy się bez zbędnej zwłoki.
 

5. Bezpieczeństwo i poufność
Sandoz Polska Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych osobowych jego klientów. Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla pracowników wykorzystujących te dane, którzy zostali przeszkoleni we właściwym korzystaniu z danych osobowych i przestrzegają rygorystycznie norm poufności.
 

6. Zasady międzynarodowego przekazywania (transferu) danych osobowych
Jako Sandoz, należymy do Grupy Novartis, która swoim zasięgiem obejmuje spółki  działające na terenie różnych państw, posiadające różne bazy danych osobowych zarządzane bezpośrednio przez te spółki lub przez podmioty trzecie w ich imieniu. W obrębie spółek należących do Grupy Novartis, posiadamy prawo przekazywania (transferu) danych osobowych poza kraj zamieszkania osoby, której dane dotyczą, w tym potencjalnie do krajów, w których nie jest zapewniony adekwatny poziom ochrony tych danych.. Jednakże Novartis wdrożył Wiążące Reguły Korporacyjne, czyli zestaw wewnętrznych reguł prywatności, zasad oraz narzędzi opartych na europejskim prawie prywatności, które mają zapewniać wielopoziomową, efektywną ochronę danych, podczas gdy dane osobowe są przekazywane z EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub Szwajcarii do innych spółek należących do grupy Novartis. 
 
Więcej informacji na temat zarządzania oraz ochrony danych osobowych w Grupie Novartis, dostępnych jest tutaj.
 

7. Dane anonimowe i "pliki typu cookies”
Większość informacji, które Sandoz Polska Sp. z o.o. zbiera ze swoich witryn sieciowych, stanowią informacje anonimowe, takie jak informacje o stronach, które odwiedza klient i czego poszukuje. Podczas odwiedzania naszych witryn nie zbieramy żadnych danych osobowych klienta, chyba że zostaniemy do tego upoważnieni przez klienta. Informacje anonimowe są przetwarzane przez Sandoz Polska Sp, z o,o,  aby poprawić treść naszych witryn i aby zestawić zebrane dane statystyczne na temat osób korzystających z naszych witryn, do wewnętrznych badań rynku. W tym celu wykorzystujemy pliki „cookies”  tj.  informacje wysyłane  do przeglądarki użytkownika i przechowywane na jego twardym dysku. Pliki cookies nie mogą same zidentyfikować użytkownika oraz nie uszkadzają komputera. Przeglądarkę można ustawić tak, aby powiadamiała użytkownika o ich nadejściu, wówczas może on decydować czy je zaakceptować czy nie. 

 

8. "Spamming"
Sandoz Polska Sp. z o.o.  nie będzie tolerować "spammingu". Terminem "spamming" określa się nieproszone listy elektroniczne, zazwyczaj o treści komercyjnej, przesyłane  w dużych ilościach, do osób, z którymi nadawca nie miał uprzednio kontaktu lub które odmawiają przyjmowania takich wiadomości. Jednakże Sandoz Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania przez pocztę elektroniczną o produktach, informacjach medycznych lub innych informacjach, które uzna za istotne dla klienta, dając jednocześnie możliwość zrezygnowania z tej usługi.
 

9. Łącza do innych witryn
Niniejsze zasady prywatności  odnoszą  się jedynie do witryn sieciowych Sandoz Polska Sp. z o.o., z wyłączeniem witryn sieciowych osób trzecich. Sandoz Polska Sp. z o.o.  może zapewniać połączenia do innych witryn sieciowych, które mogą zainteresować naszych klientów. Podejmujemy starania aby te witryny odpowiadały najwyższym możliwym standardom.
 

10. Kontakt z firmą Sandoz Polska Sp. z o.o. 
Pytania wnioski oraz zażalenia odnośnie stosowania polityki prywatności, a także zalecenia lub komentarze mające na celu poprawę jakości naszej polityki prosimy przesyłać pocztą elektroniczną. 

 

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej