Dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć

Sukces firmy Sandoz zależy od efektów pracy i zaangażowania każdego pracownika. Pracujemy na wizerunek „pracodawcy z wyboru” – takiego który przyciąga, rozwija i motywuje zorientowane na osiąganie wyników talenty ze wszystkich stron świata.

Dostrzeganie osiągnięć

Istotnym elementem w budowaniu kultury sukcesu jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym jednostki są doceniane za indywidualny wkład i efekty działań, a także otrzymują regularnie informację zwrotną o swoich osiągnięciach, aby mogły doskonalić się i pracować coraz lepiej.

Chcemy budować taką kulturę pracy, w której wszyscy w naturalny sposób czują się odpowiedzialni za wywieranie pozytywnego wpływu na karierę koleżanek i kolegów poprzez przekazywanie im konstruktywnych i perspektywicznych opinii, zgodnie z przyjętymi w Sandoz wartościami i sposobem postępowania.

Nagradzanie osiągnięć

Nasza uzależniona od wyników polityka wynagrodzeń obejmuje wszystkich pracowników firmy Sandoz i została opracowana, aby:

  • cele pracowników były zbieżne z interesami udziałowców firmy Novartis;
  • zachęcić pracowników do tworzenia wartości w ramach zrównoważonego rozwoju firm Sandoz/Novartis;
  • wspierać różnorodną i zorientowaną na wyniki kulturę pracy, w której Sandoz może nagradzać dobrych pracowników;
  • być konkurencyjnym wobec światowej klasy korporacji i firm z branży.

Świadczenia dodatkowe

Obowiązujące w Sandoz programy świadczeń dodatkowych stanowią integralną część kompleksowej polityki wynagrodzeń i zostały opracowane tak, aby stanowić godną odpowiedź dla międzynarodowej konkurencji w coraz bardziej zaciętej rywalizacji o talenty. Programy te przyczyniają się do realizacji ogólnych celów biznesowych i strategii firmy Sandoz. Świadczenia dodatkowe są zgodne z lokalnym prawem i praktyką obowiązującą w danym kraju, a ich zadaniem jest zapewnienie naszym pracownikom poczucia bezpieczeństwa.

Nagrody wewnętrzne

Uważamy, że pracownicy, którzy poprzez wybitne osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju firmy, powinni zostać dostrzeżeni i wyróżnieni w ramach firmy. W Sandoz przyznajemy szereg nagród, takich jak:

Go4Goal - kwartalna nagroda za wyniki sprzedażowe oraz postawę

ExCEEd - roczna nagroda za wyniki sprzedażowe

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej