Kultura sukcesu w Sandoz

W Sandoz wiemy, że sukces zależy od pomysłowości, poświęcenia i wydajności naszych pracowników – osiągamy go dzięki kulturze pracy zorientowanej na wyniki i odpowiedzialnemu podejściu. Zatrudniamy więc najlepszych, aby – działając samodzielnie oraz w grupie – osiągali najlepsze wyniki.

O naszym dążeniu do uzyskiwania wybitnych osiągnięć świadczy system zarządzania wynikami rocznymi, wprowadzany we wszystkich krajach, w których działamy, i obejmujący większość stanowisk w firmie. Z początkiem każdego roku obrotowego pracownicy wspólnie ze swoimi managerami uzgadniają indywidualne i grupowe cele roczne, odpowiadające ogólnym priorytetom biznesowym.

Nasz globalny system zarządzania wynikami rocznymi gwarantuje:

  • zgodność indywidualnych celów z celami firmy;
  • jasne oczekiwania dotyczące wyników ustalone między managerem i pracownikiem;
  • dostarczanie pracownikom w odpowiednim czasie obiektywnych informacji zwrotnych na temat osiągnięć i ich działalności, uzasadnionych obserwacją pracownika;
  • kulturę zorientowaną na wyniki, ciągłe doskonalenie i rozwój osobisty;
  • zobowiązanie do współdziałania między pracownikami, działami i stanowiskami.

Oczekujemy od pracowników odpowiedzialnego podejścia do realizacji wyznaczonych celów i oceniamy skuteczność ich działań podejmowanych w ciągu roku. Jednocześnie zadaniem każdego managera jest umożliwianie pracownikom dostępu do form wsparcia i wspomagania rozwoju, takich jak coaching, które są im niezbędne do osiągnięcia tych celów, oraz otwieranie przed nimi możliwości rozwoju i awansu w strukturach Sandoz/Novartis. Oczekujemy sukcesów w osiąganiu celów, zachęcając przy tym, aby pracownicy próbowali osiągać jeszcze więcej, niż od nich wymagamy.

Pod koniec roku indywidualne osiągnięcia oceniane są przez pracownika oraz managera. W ramach tej procedury ocenie podlegają nie tylko wyniki, lecz również sposób, w jaki zostały osiągnięte, ponieważ w Sandoz umiemy poznać się na wybitnych osiągnięciach i właściwej postawie pracownika, potrafimy je także docenić.

Jedna z definicji kultury sukcesu w Sandoz brzmi:

Łączenie działań jednostek odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w osiągającej wiele firmie, przy jednoczesnym dążeniu obu stron do ciągłego doskonalenia się i przewyższania oczekiwań.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej