Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Sandoz Polska sp. z o.o. działając w partnerstwie z Lek S.A. otrzymał blisko 1,8 mln zł dofinansowania w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego wartość wynosi prawie 3 mln zł. Program Kapitał Ludzki jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Głównym celem projektu Kapitał Ludzki, realizowanego w firmie Sandoz Polska sp. z o.o. w latach 2009-2011, jest nabycie nowej wiedzy i jej implementacja w standardach pracy w dziale sprzedaży. Do celów szczegółowych należą m.in.: zwiększenie motywacji pracowników poprzez dostęp do trwającego 2 lata programu, zatrudnianie pracowników po 45. roku życia oraz przystosowanie obecnie pracujących do zmieniających się realiów rynkowych (podnoszenie poziomu samooceny i chęci samorozwoju), zwiększenie wiedzy sprzedażowej i poprawa efektywności działów sprzedaży oraz zwiększenie dostępności szkoleń dzięki współfinansowaniu z EFS.

kapital_ludzki.JPGBeneficjentami projektu jest 450 pracowników z całej Polski, którzy stanowią trzon sprzedaży. Od poziomu ich wiedzy oraz kompetencji zależne są wyniki finansowe i rozwój firmy. Fundusze przeznaczone zostaną między innymi na szkolenia w 25 obszarach, realizowane w formule stacjonarnej i wyjazdowej. Szkolenia będą dotyczyły następujących zagadnień: wdrażania nowoczesnych metod zarządzania, racjonalnego dysponowania czasem pracy, kreowania modelu pracownika otwartego na nowe wyzwania, ukierunkowania pracowników na osiąganie celów oraz znacznego zwiększenia umiejętności sprzedażowych.

Zakładane rezultaty u pracowników objętych projektem to przede wszystkim zwiększenie motywacji i zaangażowania w pracę i współodpowiedzialność za jej efekty, zwiększenie kompetencji zarządzania personelem, rozwój umiejętności sprzedażowych, zmiana postaw uczestników szkoleń w kierunku przedsiębiorczości i innowacyjności etc.

kapital_ludzki (1).jpgparp.jpgue_efs.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej