Inwestor w Kapitał Ludzki

Wobec trudnej do przecenienia roli kapitału intelektualnego, sukces osiągają te organizacje, które świadomie kładą nacisk na rozwój kompetencji pracowników. To właśnie oni w znacznym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej firmy. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza oraz stosunki na rynku pracy powodują, ze wyzwania organizacji w zakresie rozwoju personelu nieprzerwanie ewoluują. Nie bez znaczenia jest również fakt, że stale rosną oczekiwania pracowników wobec pracodawców.

Firma Lek S.A. ukierunkowana na chęć pozyskiwania najlepszych kandydatów i zaspokajanie bieżących potrzeb pracowników, wzięła udział w jubileuszowej, X edycji Programu Obserwatorium Zarządzania, gdzie została wyróżniona godłem „Inwestor w kapitał ludzki”. Program ten skierowany jest do firm oraz instytucji zorientowanych na rozwój pracowników, dbających o utrzymanie dobrych relacji wewnątrz swych struktur i dążących do osiągnięcia przewagi poprzez doskonalenie kompetencji pracowników. Program ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich firm prowadzących aktywną politykę zarządzania zasobami ludzkimi. Godło Inwestor w kapitał ludzki przyznawane jest od 1999 roku, odkąd ponad 1 000 firm i instytucji ze wszystkich sektorów i branż zgłosiło chęć udziału (wyróżnionych przez 10 lat — 200 firm). Każda firma przystępująca do programu oceniana była pod katem rozwoju w obszarze HR, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu i kultury organizacyjnej.

Udział w ubiegłorocznej edycji konkursu (2009) pozwolił na dokonanie obiektywnej, przeprowadzonej przez zewnętrznych audytorów, oceny metod kształtowania odpowiedzialnej polityki personalnej, efektywnych programów szkoleniowych i rozwojowych oraz budowania otwartej kultury organizacyjnej. W ramach certyfikacji Fundacja Obserwatorium Zarządzania przeprowadziła również anonimową ankietę wśród losowo wybranych pracowników wszystkich szczebli organizacji w Strykowie oraz Warszawie, badając zadowolenie z warunków pracy. Respondenci mieli możliwość wyrażenia oceny na temat warunków i komfortu pracy, diagnozy klimatu organizacyjnego, zarządzania wiedzą, a także otwartej komunikacji. Badanie odpowiadało na pytanie, co decyduje o tym, że Lek SA za Grupy Sandoz jest godnym polecenia miejscem pracy, dlaczego pracownicy widzą swą zawodową przyszłość w ramach struktur naszej organizacji. Godło „Inwestor w kapitał ludzki” jest wyrazem uznania za skuteczne wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania ludźmi, za promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej